Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  De Vroone

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de exploitant gesloten huurovereenkomsten.

2. Bij een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag, periode, dagdeel of aantal uren.

3. Huurder dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik van de zaal/zalen, apparatuur en consumptieverzorging met de exploitant overleg te plegen. Overleg dient te worden gevoerd over de gewenste inrichting van de zaal, onder opgave van de te gebruiken apparatuur en over eventuele consumptieverzorging.

4. Voor zover niet anders is overeengekomen gelden voor het gebruik de volgende dagdelen:

  • Morgendagdeel:  8.30 uur – 13.00 uur
  • Middagdagdeel: 13.00 uur – 17.00 uur
  • Avonddagdeel:   18.00 uur – 23.00 uur

Het gebouw zal een half uur vóór bovengenoemde aanvangstijden voor de huurder toegankelijk zijn, tenzij anders afgesproken.

5 Het huurbedrag is inclusief verlichting en verwarming.

6 Huurder verzorgt geen verkoop van dranken etenswaren en andere consumptieartikelen.
Tevens verhuurt   De Vroone geen zalen, waarin eigen catering wordt verzorgd

7 Het gebruik van de keuken en  het keukeninventaris is alleen toegestaan met toestemming van de exploitant.

8 Onderverhuur aan derden is niet toegestaan.

9 De bediening van de technische apparatuur (inclusief cv installatie) van exploitant dient uitsluitend door het personeel van de exploitant te geschieden.

10 Het is zonder toestemming niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting aan te brengen. Gemaakte schade aan meubilair, inrichting, apparatuur en/of zaal wordt doorberekend door de exploitant aan de huurder.

11 Het is niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het is bestemd en zoals overeengekomen tussen exploitant en huurder.

12 Het aanbrengen van reclame in, aan, op of rondom het gebouw De Vroone dient in overleg met de exploitant te geschieden.

13. De inrichting van de gehuurde zaal of apparatuur dient uitsluitend conform de plaatselijke geldende (overheids)voorschriften te geschieden (zie de huisregels).

14 De openbare orde en rust mogen niet worden verstoord. Eventuele orders van de politie, de brandweer of de exploitant dienen door iedereen te worden opgevolgd .

15 De huurder is niet bevoegd andere ruimtes te betreden dan het gehuurde zoals overeengekomen. Met uitzondering van de voor iedereen toegankelijke ruimtes.

16 Zowel de huurder en zijn gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade die door hen zijn toegebracht aan het gebouw De Vroone en/of de inventaris.

17 De huurder is verplicht binnen één uur na afloop van het gebruik van de zaal, de door hem aangevoerde goederen uit de zaal te verwijderen. De exploitant is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.

18 Auteursrechten, Buma-rechten, advertentiekosten, reclamekosten op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht, beveiliging en extra personeelskosten komen ten laste van huurder.

20 Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de exploitant aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden bij de huurder in rekening gebracht.

21 Mocht de exploitant door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van de huurder te stellen, dan is de exploitant niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

22 De exploitant is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van één van de  verplichtingen van de huurder.

23 De huurder en de gebruikers dienen de (huis)regels na te leven. Indien de (huis)regels niet worden nageleefd, kunnen de daaruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht bij de huurder (zie huisregels).

24 Voor de niet-vermelde zaken kan de huurder informatie opvragen bij de exploitant.

25 Het annuleren van de gehuurde zaal dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via de email kenbaar te worden gemaakt. Bij afmelding zullen sowieso de gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de huurder. Indien er geen afmelding is, zullen de gehele (zaal)kosten worden doorberekend aan de huurder.

 

Lees hier onze Privacy Regels

Om te weten wat wij met uw gegevens doen, kunt u op onderstaande link klikken.

Privacyverklaring